دل چو دریاست و زبان همچو ساحل ، آنچه در دریا باشد به ساحل آید
( ابو سعید ابوالخیر)
اگر در باشد همان به ساحل باز می گردد ، اگر چیز بی ارزش باشد همان به ساحل باز می گردد
**********
پیش کم فهمان چه حاصل ز پر دانی کنی / دانه گوهر چه ریزی مرغ ارزن خوار را
روز حساب غم مخور از گنه کمال / چون عقد زلف یار بود دست