quick
در بسياري از مواقع مجبوريم هنگام فيلمبرداري با موبايل ، با چرخش 90
در