الماسهایی از مولانا – قسمت اول


این جهان کوه است فعل ما ندا
سوی ما آید ندا ها را صدا
توضیح :
وقتی انسان در کوه جمله ای را بلند فریاد بزند ، آن جمله دوباره تکرار میشود
اشاره دارد به قانون جذب یعنی اینکه در دنیا هر عملی ( چه خوب چه ید )
انجام دهیم با ز به سوی خودمان باز می گردد
این جمله را مولانا چندین قرن پیش گفته و تازه انسان ها دارند آن را درک می کنند
فیلم The secret (راز زندگی ) که چند وقت پیش از شبکه چهار پخش شد نیز دقیقا همین
حرف را میزند
*****************
علم های اهل دین حمالشان
علم های اهل تن احمالشان
توضیح :
کسی که علم می آموزد برای رستگاری و به خدا نزدیک شدن چنین علمی مرکب آن شخص است
یا چنین علمی بال و پر آن شخص است تا بتواند اوج بگیرد
اما علم های اهل تن ، آنهایی که علم را یاد می گیرند فقط برای خودنمایی و مال اندوزی ،
این گونه افراد خود مرکب علم میشوند.

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها:الماس هایی از مولانا,همه مطالب

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers