سیمرغ عطار

 

 

چون نگه كردند آن سی مرغ زود  / بی شك آن سیمرغ آن سی مرغ بود

خویش را دیدند سی مرغ تمام  / بود خود سیمرغ سی مرغ تمام

عطار

دسته بندی‌ها: دسته‌بندی نشده

الماسهایی از عطار نیشابوری


گر بمیری در میان زندگی عطار وار
چون در آید مرگ عین زندگانی باشدت

************
تا کی از این بی حاصلی ای پیرمرد بچه طبع
در هوای نفس مستی و گرانی باشدت
************
عمر در سود و زیان بردی به آخر بی خبر
می ندارد سود با تو پس زیان می بایدت
************
جانا، حدیث حسنت، در داستان نگنجد
رمزی ز راز عشقت، در صد زبان نگنجد
سودای زلف و خالت، در هر خیال ناید
اندیشهٔ وصالت، جز در گمان نگنجد
هرگز نشان ندادند، از کوی تو کسی را
زیرا که راه کویت، اندر نشان نگنجد

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: دسته‌بندی نشده


Copyright © 2006 - 2017 Hemmaty.com
Design : M.hemmaty