یادداشت های میثم همتی

آوای وحش


بر خلاف انتظارم ،….
آوای وحش ،… پیامی را در گوشم زمزمه می‌‌کرد ،… و از دل‌ طبیعت برایم می‌‌گفت ،….
از آن پس زبان طبیعت را فرا گرفتم ،…..
زوزه شغالان در شبهای تاریک ،…. به همان دلنشینی به دلم می‌‌نشست ،… که آوای بلبل در سحرگاهان ،….
غرش رعد به همان زیبایی ،… چون زمزمه جویبار ،….
و زوزه باد ،.. به همان خوش صدایی چون ترنم خوش آواز مرغ حق در دل‌ شب‌های تابستان ،….

این اصوات جملگی پیامی دارند ،…
گوش فرا ده‌‌‌ و با چشم دل‌ به آن نگاه کن ،….. خدا را در آن خواهی دید.،…
یادت باشد ،… که در طبیعت کینه ائی نیست ،…. اگر برخوردی هست تنها به منظور بقأ است و قانون ،…
اگر کشتنی هست ،… تنها سد جوع(رفع گرسنگی )است و نه‌ تفریح ،….
در آنجا کسی از کس بد نمی‌‌گوید ،…. در آنجا دامی اگر هست ،… دام قوت است نه‌ دام تزویر ،….
در آنجا ،.. جنگی اگر هست ،… جنگ دفاع است،…. نه زور ،….

با چشم دل‌ بنگر

کارلی مای ۲۰۱۲ فرانکفورت
سفرنامه بدیار کلام

Rate this post
خروج از نسخه موبایل