یادداشت های میثم همتی

اصطلاحات زبان انگلیسی – بخش سوم

Don’t bottle up your emotions
تو خودت نريز

Like fish out of water
معذبن

She goes whole hog
سنگه تموم ميزاره

Take the bull by the horns
با مشكلات مستقيم روبرو شدن

Full of pep

پر از انرژي

up to you
بستگی به تو داره

i miss you
دلم برات تنگ شده

We should be sure
بايد مطمئن بشيم

Act your age
بزرگ شده اي، به سنت رفتار کن

Rate this post
Exit mobile version