یادداشت های میثم همتی

الماسهایی از سهراب سپهری سری دوم


عبور بايد كرد،
همنورد افقهاي دور بايد شد و
گاه در رگ يك حرف خيمه بايد زد.

Rate this post
خروج از نسخه موبایل