molana

« کوزه چـشـم حـریـصـان پـر نشـد / تـا صـدف قـانـع نـشــد پـر در نشد»

انسانـی که دارای حرص و آز است ، هیچـگاه از جمع مال دنیا سیـر نمی شود و بقدری ولع و شهـوت مال
انـدوزی دارد که حتی بخاطـر آن تمام اصول انسانی را زیر پـا می گـذارد و چه بسا بـه تجـاوز و دست درازی
به مـال دیگران و سرقتهای مخفی و علنی از افراد یا از ملتها دست می زند و در این راه و مقصود حتی از قتل و غارت و جنایت هم رو گردان نیست
در صورتیکه بعـد از مرگ پشیزی همراه خود نمی بـرد و بظاهر ماننـد فقیر مسکین و ناداری است که از
مال دنیا کوچکتریـن نصیبی نداشته است ، با این تفاوت که چه بسا مقـام معنوی و انسانی آن فرد نادار و بینـوا
به مراتب از او بهتـر و برتر باشد و برای او فقط وبال حرص و آز و نفرین ستمدیدگان و بدنامی و سابقه ای سیاه و آلوده می ماند.


روی این اصل فـرموده انـد اصول کفـر کبـر و حسـد و حـرص است که هـر سه از دردهای خانمان بـرانـداز و متلاشی کننـده و منقرض کننـده جوامع بشری هستنـد

زیـن همـه زر چشم جانت گشته کور / حـرص دنیـا را بکن از خـویـش دور
جمع کردی سکه چون با حـرص و آز / نیـسـت زانـرو چشـم دل بینـا و بـاز

اما کسانی که به حـق خود و نتایـج فعـالیت و کسب حلال خویش قانع هستند، در صدف وجودشان دُرّ گرانبهای
معنوی و اجتماعی پرورش می دهنـد، هماننـد صدف که به قطره ای قانع می شود و همان قطره را به درّ
شاهـواری مبـدل می کنـد. درّ معنوی پیشـرفت در راه معـرفت حـق در حدود استعـداد و استحقـاقشان و تقـرب
یافتن به بارگاه حضـرت دوست می باشـد و دارای چشـم بینـا و دل آگاهـی می شـونـد.
درّ اجتماعی احترام و ارزشی است که بواسطه این اخلاق حسنه و تزکیه خویش در اجتماع پیدا می کنند و
مورد توجه و اعتماد مردم قـرار می گیرنـد.
در وجود انسان حرص و آز ، دیو و قناعت فرشته است که می بایست دیـو را بیرون کرده و فرشته را دعـوت به ورود نمـود یـا فرشتـه را به خانـه دل آورد تا دیـو از خانه فـرار کنـد و بیـرون رود .
اگر چشم افراد حریص را به کوزه ای تشبیـه کنیم و کلیـه امـوال دنیا را آب دریا فرض کنیم که شخص حریص
با وجودیکه گنجایش آنهمه آب را نـدارد و به اندازه احتیاج یکـروزه که در کوزه وجود خود جای می دهد،
مصرف روزانه اش می باشد و بقیه آنها هدر می رود و به او نمی رسد جای شگفتـی است که چرا هیچگاه از
مال دنیا سیر نمی …

دسته بندی‌ها: الماس هایی از مولانا,همه مطالب

برچسب‌ها :

دیدگاه خود را بنوبسید