logosmall1

مولوی ونگاه او به گذشته وآینده

، آدمیان طراوتشان را ازدست می دهند بدلیل اینکه در گذشته متوقف می شوند واگر کسی بتواند از زمان رهائی پیدا کند این عید شدن برای او یک امر جاری ومستمر وطبیعی خواهد شد ونه یک امر استثنائی که گاه گاهی به سراغ او بیاید .

هست هوشیاری زیاد ما مضی / ماضی ومستقبلت پرده ی خدا

آتش اندر زن به هر دو تا به کی / پر گره باشی از ایندو همچو نی

تا گره بانی بود همراز نیست / همنشین آن لب و آواز نیست

گذشته وآینده را بسوزان ، دربند ماضی ومستقبل نباش ، اینها مثل گره هائی هستند که در نی می افتند ومانع عبور نفس ودر آمدن صدا می شوند . ومهمترین تصویر مولوی از انسان تصویر نی بود ، خودش را کاملاً احساس می کرد که مانند نی برلب خدانشسته است واو آن نی لبک را می نوازد .

خود را خالی کنیم تا کمی زندگی ما را بنوازد

برای دیدن برنامه های گنج حضور به سایت www.parvizshahbazi.com
مراجعه نمایید .

بیشتر ببینید:
بخش هایی از برنامه گنج حضور - قسمت 8

دسته بندی‌ها: گنج حضور,همه مطالب

برچسب‌ها : <<>>

دیدگاه خود را بنوبسید