الماسهایی از مولانا – قسمت پنجم


من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو
سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو
ور ازین بی خبری رنج مبر هیچ مگو
دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت
آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو

گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم
گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو

من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت
سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو
قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد
در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو
گفتم این روی فرشته ست عجب یا بشر است
گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو
گفتم این چیست بگو زیر و زبرخواهم شد
گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو
ای نشسته تو درین خانه پر نقش و خیال
خیز ازین خانه برو رخت ببر هیچ مگو
گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست
گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: الماس هایی از مولانا,همه مطالب

الماسهایی از مولانا – قسمت دوم


موضوع : مثبت اندیشی
گر بود اندیشه ات گل، گلشنی
ور بود خاری تو خود هیمه این گلخنی
توضیح : اگر اندیشه تو زیبا باشد مانند گل تو همیشه در گلستان هستی
اما اگر اندیشه ات منفی و زشت باشد ، آتشی درست می کنی که خودت هیزم آن هستی
********************
موضوع ارزش نهایی علم :
خاتم ملک سلیمان است علم
جمله عالم صورت و جان است علم
ای برادر تو همه اندیشه ای
ما بقی تو استخوان و ریشه ای
********************
موضوع : در این دنیا هیچ فردی در هیچ نقطه ای از تاریخ ، به طور مطلق به خواسته های خود نمی رسد
کوزه بودش آب می نامد به دست
آب را چون یافت خود کوزه شکست
آن یکی خر داشت پالانش نبود
یافت پالان گرگ خر را در ربود
********************
هر کسی گر عیب خود دیدی زپیش
کی بدی فارغ وی از اصلاح خویش
غافلند این خلق و از خود بی خبر
لاجرم گویند عیب یکدیگر
********************
هر نفس نو می شود دنیا و ما
بی خبر از نو شدن اندر بقا
منبع : شرح جامع مثنوی معنوی تالیف کریم زمانی

دسته بندی‌ها: الماس هایی از مولانا,همه مطالب

الماسهایی از مولانا – قسمت اول


این جهان کوه است فعل ما ندا
سوی ما آید ندا ها را صدا
توضیح :
وقتی انسان در کوه جمله ای را بلند فریاد بزند ، آن جمله دوباره تکرار میشود
اشاره دارد به قانون جذب یعنی اینکه در دنیا هر عملی ( چه خوب چه ید )
انجام دهیم با ز به سوی خودمان باز می گردد
این جمله را مولانا چندین قرن پیش گفته و تازه انسان ها دارند آن را درک می کنند
فیلم The secret (راز زندگی ) که چند وقت پیش از شبکه چهار پخش شد نیز دقیقا همین
حرف را میزند
*****************
علم های اهل دین حمالشان
علم های اهل تن احمالشان
توضیح :
کسی که علم می آموزد برای رستگاری و به خدا نزدیک شدن چنین علمی مرکب آن شخص است
یا چنین علمی بال و پر آن شخص است تا بتواند اوج بگیرد
اما علم های اهل تن ، آنهایی که علم را یاد می گیرند فقط برای خودنمایی و مال اندوزی ،
این گونه افراد خود مرکب علم میشوند.

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: الماس هایی از مولانا,همه مطالب


Copyright © 2006 - 2020 Hemmaty.com
Design : M.hemmaty
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers