مرور برچسب

زرتشت

چنین گفت زرتشت – بخش 3

انسان معمولی طمع کار است ، یک گداست . او به انباشتن ادامه می دهد ،او هرگز ایثار نمی کند او زبان بخشایش را نمیشناسد ، او بسیار فقیراست ، او فقط لذت پیش پا افتاده گرفتن را میشناسد .در گرفتن ، حتی اگر تمام دنیا را بگیری ،…

چنین گفت زرتشت – بخش 1

یکی از عجیب ترین چیز ها این است که مردم نمیتوانند هر چیز آسان را ،به عنوان یک هدف به آن ارزش بدهند ، هدف باید باید بسیار سخت و دشوار باشد .در پشت آن روانشناسی نفس ) ego) وجود دارد نفس همیشه خواهان چیزی ناممکن است،…