asho


پرسش راستین این نیست که آیا زندگی پس از مرگ هست
پرسش این است که آیا شما پیش از مرگ زنده هستید

اشو ، بودای معاصر
The real question is not whether life exists after death
question is whether you are alive before death
Osho
متن فوق در آرامگاه آشو نوشته شده .
————-
منبع :
http://moraghebeh.com
————-
کیفیت زندگی هر شخص به اندازه آگاهی او هست

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,همه مطالب