تو مو بینی و مجنون پیچش مو

0

 

به مجنون گفت روزی عیب جویی  / که پیدا کن به از لیلی نکویی

که لیلی گرچه در چشم تو حوریست / به هر جزوی ز حسن او قصوری است

ز حرف عیب جو مجنون بر آشفت  / در آن آشفتگی خندان شد و گفت

اگر در دیده ی مجنون نشینی  / به غیر از خوبی لیلی نبینی

تو کی دانی؟که لیلی چون نکوییست  / کزو چشمت همین بر زلف و روییست

تو قد بینی و مجنون جلوه ی ناز  / تو چشم و او نگاه ناوک انداز

تو مو بینی و مجنون پیچش مو / تو ابرو،او اشارت های ابرو

دل مجنون ز شکّر خنده،خونست  / تولب می بینی و دندان که چونست

کسی کاو را تو لیلی کرده یی نام  / نه آن لیلی ست کز من برده آرام

وحشی بافقی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.