داستان آن کنیزک با خر خاتون در مثنوی؛میل شهوت

0

 

چون طوفان شهوت در درون آدمی برخیزد، غبارش حقیقت را مستور سازد، این

است که شهوت آدمی را کور وکر می سازد وبه تعبیر مولانا در داستان کنیزک

وخر خاتون، انسان شهوت زده، خری را چون یوسف زیبا می بیند:

میل شهوت کر کند دل را و کور / تا نماید خر چو یوسف، نار نور

زشت ها را خوب بنمایـد شره / نیست چون شهوت بتر ز آفات ره

صد هزاران نام خوش را کرد ننگ / صد هزاران زیرکان را کرد دنگ

چون خری را یوسف مصری نمود / یوسفی را چون نماید آن جهود؟

توصیه مولانا در گذار از لغزش گاه های نفس این است:

آدمی باید از تن خود بکاهد تا بر روح او افزوده شود:

آب کم جو تشنگی آور به دست / تا بجـوشـد آبـت از بالا وپست

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.